Champion Highscores

Rank Points Summoner
1 Nautilus - the Titan of the Depths 2,532,450
Tokens: 0
Nautilus Bot
Icon for ranked Gold II Gold II
2 Nautilus - the Titan of the Depths 2,452,478
Tokens: 0
takumatzu
Icon for ranked Silver V Silver V
3 Nautilus - the Titan of the Depths 2,305,990
Tokens: 0
stop FLAME
Icon for ranked Bronze III Bronze III
4 Nautilus - the Titan of the Depths 1,817,144
Tokens: 0
Je suis Toplaner
Icon for ranked Platinum V Platinum V
5 Nautilus - the Titan of the Depths 1,768,403
Tokens: 0
Diáblo
Icon for ranked Gold IV Gold IV
6 Nautilus - the Titan of the Depths 1,755,903
Tokens: 0
AndStillBad
Icon for ranked Silver V Silver V
7 Nautilus - the Titan of the Depths 1,609,841
Tokens: 0
Zodiac Sector 5
Icon for ranked Silver II Silver II
8 Nautilus - the Titan of the Depths 1,593,047
Tokens: 0
ReaperOfSouls99
Icon for ranked Gold V Gold V
9 Nautilus - the Titan of the Depths 1,574,381
Tokens: 0
tempnameMS2818
Icon for ranked Gold I Gold I
10 Nautilus - the Titan of the Depths 1,548,998
Tokens: 0
SeaMonet1
Icon for ranked Gold V Gold V
11 Nautilus - the Titan of the Depths 1,532,332
Tokens: 0
Diestal
Icon for ranked Silver IV Silver IV
12 Nautilus - the Titan of the Depths 1,525,767
Tokens: 0
SternErn
Icon for ranked Silver I Silver I
13 Nautilus - the Titan of the Depths 1,495,050
Tokens: 0
skulldrim
Icon for ranked Diamond III Diamond III
14 Nautilus - the Titan of the Depths 1,442,297
Tokens: 0
H880
Icon for ranked Diamond III Diamond III
15 Nautilus - the Titan of the Depths 1,441,597
Tokens: 0
한타할아버지
Icon for ranked Bronze IV Bronze IV
16 Nautilus - the Titan of the Depths 1,430,557
Tokens: 0
Mr Razor
Icon for ranked Platinum II Platinum II
17 Nautilus - the Titan of the Depths 1,429,859
Tokens: 0
btrowdy
Icon for ranked Silver III Silver III
18 Nautilus - the Titan of the Depths 1,404,132
Tokens: 0
HarambeWeMissYew
Icon for ranked Unranked Unranked
19 Nautilus - the Titan of the Depths 1,400,226
Tokens: 0
BsK BerserK
Icon for ranked Gold V Gold V
20 Nautilus - the Titan of the Depths 1,397,712
Tokens: 0
JuenSupport
Icon for ranked Diamond II Diamond II